خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

09361698164

 

بلاگ

پیچ رولپلاک نمای سنگی

  |   شستشوی نما با طناب   |   بدون دیدگاه
ل

قیمت پیچ و رولپلاک نما , پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط برسر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذمواد الاینده و اب پشت سنگهای نما و یا در اثر یخ زدن اب پشت سنگ ها نما که در آن نفوذ کردهانجام میشود در این راستا ابتدا پیچ رول پلاک کار با طناب یا با داربست و با استفاده از دریل هایمخصوص اقدام به پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما ها و چک کردن کلیه سنگها از لحاظ شل بودن میکندتا اگر لق بوده باشند سنگها را محکم کند

قبل از اجرای پیچ و رولپلاک نما یا محکم سازی سنگ نما یا سفت کردنسنگهای نما اول باید روش کاری که میخواهیم انجام دهیم مشخص شوداگر ساختمان شما دارای داربست بود میتوان با داربست پیچ و رولپلاک نما
انجام داد ولی اگر داربست نباشد نیاز به راپل یا طناب مخصوص هست کهبیشتر کار پیچ رولپلاک هم با طناب انجام میشود توجه داشته باشید که محکمسازی سنگ نما با طناب سخت تر از داربست است

براساس استاندارد فاصله پیچ و رولپلاک های نصبی از هم باید ۵ سانتی متر باشدحال اگر سنگی اندازه اش ۶۰ سانتی متر بود باید دو پیچ نصب گردد تا به طور محکمدر جای خود ثابت شود

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه