خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

09361698164

 

بلاگ

پوشش درز انقطاع

  |   پوشش درز انقطاع   |   1 دیدگاه
T

پوشاندن درز فاصله دو ساختمان

تعریف کلی درز انقطاع:

برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه به ساختمانهای مجاور به یکدیگر، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از  ۱۲  متر یادارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاورجداشوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه برابر  ۱۰۰/۱  ارتفاع آن تراز ازروی شالوده است . این فاصله رامی توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که درهنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پرکرد

تعریف کلی درزهای انبساط:

برای جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان درز انبساط پیش بینی می شود. درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثرجابجایی را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد .

پوشاندن درز انقطاع (بستن درز انقطاع) بین دو ساختمان در ارتفاع با روش راپل درز انقطاع: درز انقطاع فاصله ای است جهت جدا سازی دو ساختمان مجاور از یکدیگر، جهت جلو گیری از حوادثی در آینده از قبیل زلزله که ممکن است خسارت شدیدی به وسیله  برخورد دو ساختمان ایجاد کند.پوشاندن درز انقطاع (بستن درز انقطاع) دارای ویژگی هایی می باشد که در پایین به آن اشاره خواهیم کرد.بستن درز انقطاع در ارتفاع بین دو ساختمان با چه نوع ورقی انجام می شود؟پوشاندن درز انقطاع به وسیله خدمات کار در ارتفاع بدون داربست با ورق آلومینیوم و با ورق گالوانیزه (ضخیم و باریک) انجام می شود.

درز انقطاع فضای خالی است جهت جداسازی بین سازه های دو ساختمان برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه به ساختمان های مجاور به یکدیگر بویژه ئر زمان وقوع زلزله ، بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان ، ساختمان هایی که دارای بیش از ۴ طبقه و یا ۱۲ متر هستند باید به وسیله درز انقطاع از ساختمان های مجاور جدا شوند

 

1دیدگاه